Friday, January 20, 2017

نبرد جنون و عدالت


«جرم، معصومیت را سلاخی می‌کند برای محافظت از تخت سلطنت، و معصومیت با تمام قوا علیه جرم می‌جنگد. اگر جباریت یک روز هم حکم کند حتی یک میهندوست هم باقی نخواهد ماند. تا کی جنون جباران عدالت نامیده خواهد شد، و عدالتِ خلق، توحش یا شورش نامیده خواهد شد؟ سرکوبگران با چه لطافت و سرکوب شدگان با چه خشونتی مواجه می‌شوند! هیچ چیز طبیعی‌تر از این نیست: هر کس از جرم متنفر نباشد نمی‌تواند عاشق فضیلت باشد. و یکی از این دو باید از بین برود. برخی می‌گوید به طرفداران سلطنت رحم کنیم. تبهکاران را تبرئه کنیم! خیر. به معصومیت رحم کنید، نگون بختها را تبرئه کنید، با ضعف انسان همدردی کنید.» روبسپیر. 


این متن، ترجمه‌ی بخشی از متن اصول اخلاق سیاسی روبسپیر است.

پست آخر.

اوراق شعر ما را بگذار تا بسوزند لب های باز ما را بگذار تا بدوزند بگذار خون ببارد از روی سینه ما روزی شکفته گردد گلهای کينه ما